Eğitici Drama

Eğitici drama;

Günümüz çocuklarının bir yandan yaşadığımız çağın güçlükleriyle bireysel olarak başa çıkabilmeleri diğer yandan da yaşadıkları toplumun varlığını sürdürebilmesinde yeni itici güç olmaları amaçlanıyorsa verilen eğitimin onlardaki yaratıcılık kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini geliştirebilmesi gerekmektedir. Hızla değişen ve hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde rekabetin sertleştiği dünyamızda ayakta kalabilmenin, insan belleğine daha çok ezbere dayanan bilgi depolanmasına değil, sözü edilen niteliklere sahip olunmasına bağlı olduğu açıktır. Bu niteliklerin çocuk ve gençlere kazandırılması içinse, anlatmak, dikte etmek gibi geleneksel eğitim yöntemlerinden çok, aslında J.J.Rousseau’nun öne sürdüğü görüşlerden beri bilinmekle birlikte, nasıl uygulanabileceği birçok eğitimci tarafından çok açık olarak algılanamayan,”sosyal ve fiziksel doğal çevrede yaşayarak eğitim” tekniklerinden yararlanılabilir. Söz konusu tekniklerden biri, eğitici drama tekniğidir.

Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. 
Bu nedenle diğer iki drama türü olan yaratıcı drama ile psiko dramayı da belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.

Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici damanın amacının oyun yaratma olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır. Başka bir deyişle, eğitici damada amaç, anlamak, farkına varmak ve öğrenmektir. Yaratıcı damada ise temel amaç oyun yaratmaktır. Oyun bir araçtır.(McCaslin 1984).Dosyamız özellikle eğitici drama ve onun eğitimde kullanılışını konu edinmiştir. Terapi amaçlı psikodrama uygulamalarını ya da oyun yaratma amaçlı yaratıcı drama çalışmalarını değil.